Educatia nonformala - definitii si perspective

Educatia nonformala - definitii si perspective

Câteva definiții și un pic de istorie

Un scurt istoric ne duce către sfârşitul anilor ’60 şi începutul anilor ’70, perioadă care marchează atenţia crescută acordată la nivel internaţional educaţiei nonformale. Diferiţi autori au făcut referire la importanţa acesteia şi au descris diferite perspective de abordare. Dintre aceştia, Tight (apud Smith), susţinea că educaţia nonformală se referă la recunoaşterea „importanţei educaţiei, învăţării şi formării, care se întâmplă în afara instituţiilor cu rol dedicat”, iar autori precum Coombs & Ahmed (apud Rogers) ofereau în 1974 o clasificare a tipurilor de educaţie (nonformală, informală şi formală), idee - preluată mai târziu de diferiţi actori importanţi cu rol de decizie la nivel internaţional - care şi-a făcut loc în discursul şi documentele de politici educaţionale actuale din diferite ţări.
Din perspectiva educaţiei nonformale, Tight (apud Smith) numeşte câteva caracteristici ale acesteia, printre care relevanţa în raport cu nevoile diferitelor grupuri ţintă specifice, obiectivele clar definite şi flexibilitatea în maniera în care sunt organizate activităţile sau alese metodele.

Argumentarea importanţei educaţiei nonformale în contextul educaţional general este interesant realizată şi de către Fordham (apud Smith). Acesta adaugă educaţiei perspectiva economică, dincolo de orice aspecte ce ţin de şcoală, ca şi instituţie. Este astfel adusă în prim-plan nevoia corelării educaţiei cu piaţa muncii şi dificultatea adaptării sistemului formal de educaţie la schimbările socio-economice ale perioadei respective, un rol important revenind astfel altor tipuri de învăţare, cu accent pe educaţia nonformală. Tot Fordham (apud Smith) susţine importanţa implicării directe a grupului ţintă (a celor care învaţă) în planificarea şi organizarea conţinuturilor curriculare, pe baza principiului „de jos în sus” (en. bottom up) într-un context social dat şi asupra căruia aceştia pot exercita ulterior influenţă şi genera schimbarea.

Păşind către anii ’90, UNESCO (1997) definea educaţia nonformală ca fiind constituită din „orice activităţi educaţionale organizate şi susţinute care nu corespund exact a ceea ce numim educaţie formală. Aceasta poate fi realizată în cadrul sau în afara instituţiilor de educaţie şi se adresează persoanelor de toate vârstele (...) Educaţia nonformală nu urmează un sistem ierarhizat şi poate diferi ca durată, fără a implica în mod obligatoriu certificarea rezultatelor învăţării”.

Tot în acest sens, glosarul terminologic propus de Cedefop (2011), descrie învăţarea în contexte nonformale ca fiind văzută, printre altele, ca un tip semistructurat de învăţare, ceea ce reflectă modalitatea în care procesul se referă la nevoia celui care învaţă dar şi intenţionalitatea participării persoanei la învăţare.

În România, definirea învăţării în diferite contexte, descrisă în Legea Educaţiei Naţionale, permite extragerea unor aspecte relevante ce pot fi sintetizate astfel:


Context Nivel de organizare Cadru Durata Intenţionalitatea celui care învaţă Certificare
Învăţarea în context formal Este bine organizată şi structurată, presupune proiectare didactică explicită, obiective definite şi alocare de resurse Se desfăşoară în cadru instituţionalizat Are o durată determinată Participarea celui care învaţă la proces (învăţarea în context formal depinde de voinţa acestuia) Presupune certificarea cunoştinţelor şi competenţelor, în raport cu o serie de criterii clar definite ce ţin de participare şi evaluare
Învăţarea în context nonformal Activităţile sunt bine planificare şi au asociate obiective de învăţare, însă nu urmează în mod explicit un curriculum. Presupune alocarea unor resurse în raport cu caracteristicile, structura şi nevoile grupului ţintă Adaptat la nevoile grupului ţintă (stabilirea cadrului se face în strânsă legătură cu planificarea activităţilor şi obiectivele asociate acestora) Durata poate fi variabilă şi determinată de caracteristicile grupului ţintă (nevoi, interese, grad de participare etc.) Cel care învaţă participă activ la proces. Nu presupune în mod automat certificarea cunoştinţelor, abilităţilor sau competenţelor dezvoltate/ dobândite
Învăţarea în context informal Nu presupune structurare în raport cu anumite obiective, este acel tip de învăţare asociat activităţilor cotidiene ale persoanei Nu există un cadru predefinit, acesta este raportat la activităţile zilnice ale persoanei Nu are o durată asociată, „se întâmplă în fiecare zi” Nu presupune intenţionalitate din partea celui care învaţă Nu presupune în mod automat certificarea cunoştinţelor, abilităţilor sau competenţelor dezvoltate/ dobândite

Perspectiveskys-the-limit2.jpg

Observăm că aspectele asupra cărora se face referire, indiferent de perspectiva de definire a educaţiei nonformale, sunt: curriculum, grup ţintă, structurare, intenţionalitate, actori, utilitate, corelarea cu alte tipuri de învăţare, context, proces, rezultate ale învăţării, impact, relevanţă etc., şi putem desprinde de aici câteva caracteristici specifice ale acesteia: reflectă intenţionalitatea în construirea de, şi participarea la activităţi, precum şi coerenţa ofertei de educaţie nonformală cu nevoile grupului ţintă identificat şi cu obiectivele, prin aplicarea de metode şi instrumente specifice; este o activitate voluntară de învăţare, care presupune o alegere clară în raport cu un anumit context personal şi/ sau profesional.

Portofoliul de educație permanentă

Un instrument suport pentru gestionarea rezultatelor învăţării în contexte diferite, inclusiv în contexte nonformale este portofoliul de educaţie permanentă. Pornind de la portofoliile artiştilor, cercetătorii şi practicienii în educaţie au dezvoltat numeroase instrumente care au drept scop reunirea experienţelor educaţionale ale persoanelor de orice vârstă, astfel încât ele să devină un prilej de reflecţie pentru posesor şi o sursă de informaţie de calitate pentru părinţi, educatori sau angajatori.

Numeroase ţări au dezvoltat, fie la iniţiativa unor instituţii ale statului, fie a sectorului neguvernamental, portofolii educaţionale care înregistrează rezultatele învăţării pentru a le face accesibile în momente cheie ale evoluţiei în plan educaţional şi profesional a posesorului. România a explorat posibilitatea introducerii acestui instrument, el fiind cuprins în Legea Educaţiei, dar nu a fost încă aleasă forma lui de implementare.

Construirea portofoliului pleacă de la premisa că orice persoană are un portofoliu implicit, şi că trebuie găsite cadrul şi mecanismele de explicitare astfel încât rezultatele învăţării să fie cât mai bine valorizate. Un rol important în acest proces este acordat diferiţilor „agenţi” care pot susţine persoanele în structurarea portofoliului şi contribui la conţinutul acestuia (ex. diriginţi, profesori, antrenori, formatori, animatori etc.). Printre aceştia, se numără şi cei care realizează activităţi de educaţie nonformală şi care vor putea deci susţine beneficiarul în procesul de reflectare asupra conţinuturilor descrise şi în stabilirea relevanţei
utilizării lor în anumite contexte.

Școala Altfel

Problema tot mai dezbătută a tipurilor de educaţie şi a complementarităţii acestora, cât şi faptul că persoana învăţă în cele mai diferite contexte - la şcoală, acasă, în grupul de prieteni, prin joc, la locul de muncă, prin interacţiunea cu ceilalţi - au condus la concretizarea unor iniţiative la nivel naţional, de tipul săptămânii dedicate educaţiei nonformale în şcoli. „Şcoala altfel” permite crearea de parteneriate între şcoli şi diferite instituţii sau organizaţii cu rol important în această arie. Ca exemple de rezultatele vizate în cadrul acestei iniţiative se pot aminti o modalitate mai eficientă de explorare a intereselor elevilor, diversificarea tipurilor de activităţi pe care aceştia le preferă, implicarea unor partenerii sociali alături de şcoală în iniţierea unor astfel de activităţi, pentru promovarea educaţiei dincolo de predarea în manieră tradiţională, la clasă.

Adaugat de Andrei Popescu la 25-11-2012 17:40:26
Editat de Andrei Popescu la 04-12-2012 13:11:32
Iti place? Da un
Placut de 9 persoane
18569 vizualizari